• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacybeleid webshop Danielle Forrer                 

https://webshop-danielleforrer.nl

  Versie: 01-12-2021

Over ons privacybeleid
webshop Danielle Forrer geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van webshop Danielle Forrer. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Lightspeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting

Yourhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Yourhosting. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft

 

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Laposta

Onze website maakt gebruik van Laposta, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt omtrend de nieuwsbrieven van onze website worden verzonden via de servers van Laposta.  Laposta zal uw naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze mailingsprovider is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen.  Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen.  Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Office365, / Yourhosting

 Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365, Mijn webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365, Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Yourhosting

 Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

MyParcel
Wij maken gebruik van de verzendmethodes van de provider MyParcel. MyParcel gebruikt enkel uw gegevens om de producten uit onze webshop naar u toe te zenden. MyParcel verkoopt of verhandeld geen persoonsgegevens.

 

Facturatie en boekhouden

Unit4

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van UNIT4. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van UNIT4. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. UNIT4 is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  UNIT4 gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan webshop Danielle Forrer op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van webshop Danielle Forrer. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Cookiemededeling Webshop Danielle Forrer

Cookies op de website webshop-danielleforrer.nl            

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Met deze cookies kunnen wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de werking van onze website en de eventuele effectiviteit van onze online marketingcampagnes. Als u deze website gebruikt dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. Uiteraard kunt u onze cookies altijd in uw browser weigeren of verwijderen, wat mogelijk een negatief effect heeft op de werking van onze website en het bestelproces. Kijk voor meer informatie over de door (derden) websites geplaatste cookies en over uw privacy in de onderstaande tabel of onze Privacy- en Cookieverklaring.

Cookieverklaring Webshop Danielle Forrer

Wij maken gebruik van functionele, analytische en marketingcookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Zij zorgen er onder meer voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer wanneer u onze website bezoekt. U hoeft voor functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor de optimalisatie van uw gebruikerservaring, geen expliciete toestemming te geven. De analytische cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak en op welke wijze onze website wordt gebruikt. Indien wij analytische cookies gebruiken waardoor uw persoonsgegevens in beeld worden gebracht, zal er ten allen tijden expliciet toestemming worden gevraagd. Indien de analytische cookies geen wezenlijke impact op uw privacy hebben, zal er geen expliciete toestemming worden gevraagd. De marketingcookies gebruiken wij om uw websitebezoek te personaliseren en te optimaliseren. Daarnaast maken wij u erop attent dat cookies vaak beheerd, bewerkt en verwijderd kunnen worden via je browser.

De volgende websites plaatsen cookies om de volgende redenen:

Adnxs.com
Adnxs.com wordt beheerd door AppNexus, een bedrijf dat technologie, gegevens en analyses levert om bedrijven te helpen bij het kopen en verkopen van online display-advertenties. De technologie die het gebruikt, kan worden aangesloten op andere platforms voor het aanbieden van advertenties, zoals Google's Doubleclick, en "gegevensverzamelaars", zoals Quantcast, die gedragsgerichte targeting bieden. Dit maakt AppNexus in wezen een "advertentie-uitwisseling voor advertentie-uitwisselingen". Het bedrijf zegt dat het cookies en webbakens gebruikt om groepen gebruikers (segmenten) op te bouwen die worden gebruikt om advertenties te richten.

CookieLaw
CookieLaw verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens maar bijvoorbeeld uw IP-adres, netwerkinformatie.

CloudFlare
Cloudflare verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens maar bijvoorbeeld uw IP-adres, netwerkinformatie. Cloudflare heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Doubleclick.net
Onze website plaatst cookies van het Amerikaanse platform Doubleclick.net. Dit platform beschermt onze website tegen onder andere DDOS-aanvallen. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Facebook.com
Onze website maakt gebruik van een Facebook cookie. Deze cookie maakt het mogelijk onze Facebook pagina te ‘liken’. De button werkt door middel van een code die van Facebook afkomstig is. Facebook houdt uw browser-id en eventuele account-id in versleutelde vorm bij.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker (Google) is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Hieronder volgt een overzicht van onze cookies:

#

Cookie – ID

Doel

Bron

1.        

uuid2

Bewaart een uniek, gegenereerd gebruikers-ID om terugkerende gebruikers apparaten te identificeren en doelgerichte advertenties te tonen.

Adnxs.com

2.        

bounce

Bepaalt of een gebruiker de website meteen verlaat. Deze informatie wordt gebruikt voor interne statistieken en analyses door de websitebeheerder.

Adnxs.com

3.        

seg

Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder.

Adnxs.com

4.        

COOKIELAW

Houdt de toestemming van gebruiker omtrent cookies bij.

CookieLaw

5.        

COOKIELAW_ADS

Houdt de toestemming van gebruiker omtrent cookies bij.

CookieLaw

6.        

COOKIELAW_SOCIAL

Houdt de toestemming van gebruiker omtrent cookies bij.

CookieLaw

7.        

COOKIELAW_STATS

Houdt de toestemming van gebruiker omtrent cookies bij.

CookieLaw

8.        

__cfduid

 

Herkent vertrouwde gebruiker binnen netwerk.

CloudFlare

9.

__cf_bm

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten te kunnen maken over het gebruik van hun website.

CloudFlare

10.

IDE

Marketing-cookie, houdt zoekgedrag van gebruiker bij en houdt bij welke advertenties gebruiker gezien heeft.

Doubleclick.net
(onderdeel van Google)

11.

fr

Een reeks aan advertentie producten zoals gepersonaliseerde websitebezoek ervaringen waar derde partij adverteerders op kunnen bieden.

Facebook.com

12.

_fbp

Een reeks aan advertentie producten zoals gepersonaliseerde websitebezoek ervaringen waar derde partij adverteerders op kunnen bieden.

Facebook.com

13.

AID

Deze cookies koppelen uw activiteiten aan andere apparaten waarop u eerder via uw Google-account heeft ingelogd. Op basis van deze eerdere activiteit worden de advertenties die op uw apparaten worden weergegeven, gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

Google.com

14.

ANID

Deze cookie van Google Analytics linkt uw activiteiten op andere apparaten waarop u eerder bent ingelogd via uw Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die u op uw apparaten te zien krijgt.

Google Analytics

15.

NID

Deze cookie onthoudt een uniek ID die gebruikt wordt om voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld taal, hoeveel zoekresultaten per pagina getoond worden en of je gebruik wenst te maken van de Google SafeSearch functie.

Google.com

16.

CONSENT

Cookie gebruikt om te controleren of er toestemming is gegeven tot plaatsen van cookies.

Google.com

17.

1P_JAR

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

Google.com

18.

__Secure-3PAPISID

Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om via retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Google.com

19.

__Secure-3PSID

Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om via retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Google.com

20.

_gat_gtag_UA_78645442_1

Analyseren website-gebruik.

Google Analytics

21.

_ga

Analyseren website-gebruik.

Google Analytics

22.

_gat

Analyseren website-gebruik.

Google Analytics

23.

_gid

Analyseren website-gebruik.

Google Analytics

24.

SESS#

Behoudt gebruiker statussen over paginaverzoeken heen.

Webwinkel

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

webshop Danielle Forrer

Neptunusstraat 77

1771 BT Wieringerwerf Nederland

T (085) 001-4029

E [email protected]

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Danielle Forrer

[email protected]

0629260400